Català  Español English
 
 
 
Inici
Projectes
Què puc fer
Club d'amics
Agenda
Notícies
Galeria d'imatges
Com trobar-nos
Contactar
 
 
   

Flora i vegetació

La flora i vegetació de l'espai natural

L'Estany de Sils és una zona de notable interès paisatgístic i extremadament singular dins un ambient predominantment mediterrani. En el paisatge vegetal actual dominen les bosquines mixtes dels riberals amb algun clap de verneda, així són notables fragments de vegetacià que ocupen els indrets inundables, com creixenars, canyissars, bogars, comunitats de llenties d'aigua i herbassars de ciperàcies i juncàcies.

El conjunt de les comunitats vegetals aquàtiques i higrÊ©¨es constitueixen un important vestigi de la vegetació primitiva que ocupava aquestes terres estanyades detacable la presèÆ£ia del marcÏ©£ (Lilium martagon), el lliri de neu (Galanthus nivalis) i el buixol (Anemone nemorsosa).

En alguns dels casos aquestes comunitats sÓò¶orÁ°òsingulars i no es troben representades en altres zones humides de Catalunya. Cal fer esment, perÏò§e l'especial fragilitat d'aquests sistemes naturals, vulnerables davant qualsevol accià rtorbadora del medi.

     

Elements d'interès

El prat de dall é òun dels elements mé òsignificatius del paisatge botàÆ©c de l'Estany de Sils. Es tracta d'una comunitat seminatural que es desenvolupa damunt de terrenys argilosos, sovint parcialment inundables, de l'antic llit de l'estany i que fins fa poques d裰des ocupava la major part de les terres dessecades. La componen una gran diversitat de plantes herbࣩes que havien tingut interè òcom a ferratge, i el seu manteniment nomé òé òpossible mitjanÁ°Æt l'explotaciॠadicional, consistent en la dallada a la primaver-estiu i ocasionalment la pastura o redall a la tardor-hivern. Sense aquesta gestià ¨ prat degenera envaí¥òper comunitats de ribera o aiguamoll i la seva diversitat florí ¥ica desapareix.

Als indrets on es mantéòòaigua embassada durant llargues temporades, el prat de dall es veu progressivament substituí¥òper herbassars d'aiguamoll, on dominen els grans cà xs, localment anomenats "balcallʱµot;. La vegetacià°©gualosa la completen jonqueres, balcars, canyissars i plantes aqu३ques anuals.

La vegetaciৠribera é òpresent de forma fragmentà ©a al llarg dels recs i canals i vores de prats de l'estany, amb la presèÆ£ia de freixes, verns, gatells i salzes. De tota manera els boscos de ribers mé ò esponerosos i ben conservats se situen a les rieres de les rodalies, com la riera de Vallcanera.

El relleu ondulat i la varietat de microclimes i de sÏ òde les terres properes permeten que a l'entorn de l'Estany de Sils es desenvolupi una vegetació molt variada, on s'alternen elements centreeuropeus i mediterranis, amb rouredes, suredes, pinedes, brolles i prats secs. /p>

Mésòinformacià Øbre la flora i la vegetació

Nord-Est Natura

En aquest apartat us podeu descarregar diversos articles cientí¶©cs de caire divulgatiu sobre els organismes i els sistemes naturals de la Catalunya nord-oriental, i molt especialment de l'Estany de Sils.

 

Flora i vegetació de l'antic estany de Sils, gentilesa de Gabriel Mercadal
 
Col᢯ren
© 2014 Estany de sils - Aví òLegal - Mapa web